Heraldika - o praporu a znaku obce

Znak obce
Historie obce je od nejstarších dob spojena s dějinami nedaleké Litomyšle. 
Převážně lesní území újezdu "Na Lubném" včetně řeky Desné od řeky Lubné až k mostu v Dlouhých Iukách věnoval král Vladislav I. premonstrátskému klášteru, založenému v Litomyšli biskupem Jidřichem Zdíkem (podle dobového falza listiny, daiované k roku 1167). Roku 1344, je záloženo,v Litomyšli biskupstvf, na které přechází větší část majetku kláštera: Jeho soupisem pověřil papež Kliment VI. vratisfavského biskupa Předslava z Pogorelly. Podle listiny z r. 1347 se dostává "Újezd v plné rozlehlosti až k Chotěnovu" ("Uyezd usque in Chocinow ascendento"), s vyjímkou protékající řeky Desné, pod správu biskupství. I po zániku biskupství v husitských válkách sdílí Újezd společné osudy s litomyšlským panstvím.

Náhodné nálezy keramiky dokládají osídlení na území obce již v době mladohradištní (což odpovídá l2.st.). Nejvýznamnější památkou obce je původní románský empírový kostel sv. Martina. Jeho nejstarší dochované části (věž a zdivo lodi) pocházejí nejspíše z 1. pol. 13. st., kdy území spadalo pod správu premonstrátského kláštera. Kněžiště bylo přistavěno ve 2. pol. 14. st., jak nám dokládá heraldická výzdoba na konzolách klenby, kde se vedle sebe nachází štítky se znakem litomyšlského biskupství a osmicípou hvězdou - rodovým znakem Alberta ze Šternberka (biskupem v letech 1364-68 a 1372-80). Nejstarší historie obce je tedy pevně spojena s panstvím výše uvedených církevních vrchností a od nich Ize odvodit symboliku použitou v obecním znamení.

Prapor obce
Na základě výše uvedených skutečností bylo při tvorbě nového obecního znaku užito symbolů berlí (premonstrátský klášter, biskupství v Litomyšli) a lilie (premonstráti, město Litomyšl) a znak byl schválen v této podobě:  Na červeném štítě dvě zlaté zkřížené biskupské berly, doplněné ve spodní části štítu stříbrnou heraldickou lilií.

Z barev obecního znaku vychází návrh na obecní vlajku. Obdélníkový list je členěn na vodorovné pruhy, červený-žlutý-červený-bílý-červený v poměru 3:2:3:1:2.